ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» (εφεξής η «Εταιρεία») με έδρα τον Άγιο Δημήτριο Αττικής, οδός Αμφίσσης 21 (ΑΦΜ: 045900962  / Δ.Ο.Υ Αγίου Δημητρίου), μέλος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, τηλ. Επικοινωνίας και fax: 210 9402027, e-mail: info@anosiapharmacy.gr, με την παρούσα Πολιτική Προστασίας και Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, έχει ως στόχο να ενημερώσει τους χρήστες του www.anosiapharmacy.gr σχετικά με τον τρόπο και το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Η Εταιρεία ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των χρηστών του www.anosiapharmacy.gr, μόνο εφόσον είναι απολύτως απαραίτητο, για σαφείς και νόμιμους σκοπούς, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Σεβασμός στην Ιδιωτικότητα

Το «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» σέβεται το δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που τελούν σε οποιαδήποτε σχέση με την εταιρεία μας, ήτοι ως ενδεικτικά αναφερομένων πελατών, εργαζόμενων, συνεργατών, και προμηθευτών, τα οποία συλλέγονται από το «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ»  στο πλαίσιο εκτέλεσης των εταιρικών δραστηριοτήτων της. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί στη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων και να μην συνεργαστεί με την εταιρεία μας ή να ζητήσει γραπτώς την εναντίωσή του ως περιγράφεται κατωτέρω υπό τον όρο βέβαια ότι η εναντίωση αυτή δεν θα οδηγεί σε παραβίαση άλλων κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας μας.

Συλλογή, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και περιορισμοί

Προς επίρρωση των ανωτέρω και με σκοπό την πλήρη κατανόηση από μέρους του καταναλωτικού κοινού των ενεργειών προσαρμογής και τήρησης της νομοθεσίας σας αναφέρουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα μέτρα της εταιρείας μας:

- Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας, δηλαδή πληροφορίες που σας ταυτοποιούν ή επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας, στον βαθμό που είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των προϊόντων μας, όπως λ.χ. πώληση παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. Δεν γίνεται καμία άλλη επεξεργασία αυτών πέραν της σύμφωνης με τον εταιρικό σκοπό.

- Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους προμηθευτές της εταιρείας μας συλλέγονται προκειμένου να διεκπεραιωθούν επιτυχώς οι εταιρικές ανάγκες και δραστηριότητες και διατηρούνται απόρρητες πλην περιπτώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές ή δικαστικών διαδικασιών.

- Ομοίως υπάρχει απόλυτος σεβασμός της ιδιωτικότητας του υπαλληλικού προσωπικού με οποιαδήποτε μορφή εργασίας και συλλογή προσωπικών δεδομένων με κάθε διαδικασία αποφυγής γνωστοποίησης αυτών σε τρίτους. Και εδώ υφίσταται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία μόνο από τις αρμόδιες αρχές φορολογικών και ασφαλιστικών ελέγχων, καθώς και της πιθανότητας δικαστικής διαμάχης.

- Το «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων στα πλαίσια της εταιρικής της δραστηριότητας σε τρίτες εταιρείες, στις οποίες και αναθέτει την επεξεργασία για λογαριασμό της όπως πχ. συνεργαζόμενες εταιρίες αποστολής μηνυμάτων, εταιρίες διεξαγωγής ερευνών αγοράς και παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών. Οποτεδήποτε γίνει κάτι τέτοιο η εταιρεία μας παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνη απέναντι στους τρίτους για την τήρηση της εν λόγω νομοθεσίας διασφαλίζοντας με ειδικές συμβάσεις και αυστηρούς όρους τη νόμιμη συμπεριφορά και των τρίτων συνεργατών έναντι των υποκειμένων των δεδομένων.

- Το «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ» διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα κάνετε χρήση των υπηρεσιών της και κατόπιν τούτου παραμένουν στο αρχείο της με κάθε μέγιστη δυνατή τεχνική ασφάλεια έως ότου παρέλθουν οι προθεσμίες για άσκηση οικονομικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές στην εταιρεία. Κατόπιν αυτού θα διαγραφούν οριστικά, εφόσον το δηλώσετε εγγράφως.

- Ασφαλώς διατηρείτε ακέραια τα δικαιώματά σας στην πρόσβαση και ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας, στην τροποποίηση αυτών καθώς και στη διόρθωσή τους αλλά και στην εναντίωση στην επεξεργασία των δεδομένων ή και τη διαγραφή τους υπό τους όρους βέβαια της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως φορολογικής και ασφαλιστικής. Επίσης έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Ειδικότερα, έχετε τα εξής δικαιώματα:

  • Δικαίωμα πρόσβασης: μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και αντίγραφο αυτών.
  • Δικαίωμα διόρθωσης: εάν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή, μπορείτε να ζητήσετε να τροποποιηθούν ως προς τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα.
  • Δικαίωμα διαγραφής: μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.
  • Δικαίωμα περιορισμού: μπορείτε να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  • Δικαίωμα εναντίωσης: μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας.
  • Δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας: όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση σας ανά πάσα στιγμή.
  • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: όπου προβλέπεται σε νόμο, έχετε το δικαίωμα να λάβετε από εμάς τα προσωπικά σας δεδομένα και, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, να μεταφερθούν σε τρίτους.

Σε περίπτωση που θελήσετε να ασκήσετε τα ανωτέρω δικαιώματα, παρακαλούμε να αποστείλετε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support@anosiapharmacy.gr.

Ειδικά μέτρα διασφάλισης απορρήτου προσωπικών δεδομένων

Επιπροσθέτως σας δηλώνουμε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ότι έχουμε ήδη λάβει κάθε τεχνικό-πληροφοριακό μέσο προστασίας των δεδομένων σας, ήτοι σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης πληροφοριών και ασφάλειας, κωδικοποιήσεις, κρυπτογραφήσεις, πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης, κάθε προστασία για κακόβουλες μη εξουσιοδοτημένες εισόδους από εξωγενείς παράγοντες. Επίσης οι χώροι της εταιρείας είναι εφοδιασμένοι με τεχνικά και ανθρώπινα μέσα ύψιστης ασφαλείας πχ κάμερες, φύλαξη από ειδική εταιρεία, πόρτες ασφαλείας.

Έχει ήδη τοποθετηθεί αρμόδιος Υπεύθυνος Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων καθώς και το υπαλληλικό μας προσωπικό είναι ήδη πλήρως ενημερωμένο για την ανάγκη αυξημένης προστασίας των δεδομένων.

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στην ηλεκτρονική διεύθυνση support@anosiapharmacy.gr.

Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου, όποτε κριθεί σκόπιμο από την εταιρεία μας να λάβει χώρα, θα αναρτάται υποχρεωτικά προκειμένου να ισχύει έναντι τρίτων στην ιστοσελίδα μας, ώστε να έχετε πάντοτε άμεση πρόσβαση και γνώση αυτής.

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο χρήστης με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και κατανοήσει τους όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων του, την αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα και δίνει τη συγκατάθεσή του για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από το «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ», με τον τρόπο και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 

Πολιτική Cookies

Στο «Φαρμακείο Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος» φροντίζουμε να προστατεύουμε τα δεδομένα σας όταν χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας και έχουμε υιοθετήσει ισχυρές αρχές και διαδικασίες για να διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων σας.

Με την παρούσα Πολιτική Cookies, σας ενημερώνουμε σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τοποθετούμε, χρησιμοποιούμε και αποθηκεύουμε cookies από τον ιστότοπό μας www.anosiapharmacy.gr στη συσκευή σας καθώς και για τις επιλογές που έχετε προκειμένου να τα διαχειρισθείτε ή να τα διαγράψετε.

Τί είναι τα Cookies:

Τα cookies είναι αυτοεγκαθιστώμενα μικρά αρχεία κειμένου, εικόνας ή λογισμικού με σύντομο περιεχόμενο, που αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές (smartphones, tablets και όλες τις άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στο διαδίκτυο), όταν επισκέπτεσθε τον ιστότοπό μας,  www.anosiapharmacy.gr. Τα cookies σας βοηθούν να πλοηγηθείτε σε ένα περιβάλλον που είναι πιο φιλικό προς εσάς. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος απομνημονεύει τις ενέργειες και τις προτιμήσεις σας (π.χ. τη γλώσσα, το μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή όταν περιηγείστε από μια σελίδα του σε άλλη.

Γιατί χρησιμοποιούμε cookies:

Χρησιμοποιούμε cookies για να μπορέσουμε να σας προσφέρουμε εξατομικευμένο περιεχόμενο, για να μετράμε τις επιδόσεις του ιστοχώρου μας, για να σας αποστείλουμε εξατομικευμένη διαφήμιση με βάση το ιστορικό της περιήγησής σας και τις διαδικτυακές προτιμήσεις σας και να εξάγουμε στατιστικά στοιχεία για τα προϊόντα μας.

Κατά την επιλογή των cookies που επιτρέπετε στη συσκευή σας, τα cookies ενδέχεται να τοποθετηθούν απευθείας από εμάς ή από έναν εκ των συνεργατών μας.

Τα cookies ενδέχεται να περιέχουν προσωπικά δεδομένα. Οι περισσότεροι browsers αποδέχονται τα cookies αυτόματα, ωστόσο μπορείτε να τροποποιήσετε οποιαδήποτε στιγμή τις ρυθμίσεις του browser σας καθώς και να αποσύρετε ή να παράσχετε εκ νέου τη συγκατάθεσή σας.

Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται:

Όλες οι δικτυακές υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα δεδομένα που αποστέλλονται από τη συσκευή σας κατά την πλοήγησή σας στο internet. Έτσι και εμείς λαμβάνουμε δεδομένα από την πλοήγησή σας στο www.anosiapharmacy.gr. Το σύνολο των δεδομένων αυτών το ονομάζουμε Ιστορικό Κίνησης.

Το Ιστορικό Κίνησης αυτό περιλαμβάνει πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP, ο τύπος και ο κατασκευαστής της συσκευής σας, ο τύπος του browser και του λειτουργικού συστήματός σας, η σελίδα που επισκέπτεστε, η σελίδα που σας παρέπεμψε σε εμάς, οι όροι αναζήτησης που χρησιμοποίησες καθώς και τα cookies σας.

Σημειώνεται ότι δεν χρειαζόμαστε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση απολύτως απαραίτητων cookies τα οποία είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του www.anosiapharmacy.gr.

Τα είδη cookies που χρησιμοποιούμε:

Απολύτως απαραίτητα cookies

Τα cookies αυτά είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία του www.anosiapharmacy.gr, δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν από τα συστήματά μας και δύναται να αφορούν σε συλλογή δεδομένων ταυτότητας και ελέγχου ταυτότητας περιόδου σύνδεσης.

Λειτουργικά cookies (απαιτούν τη συγκατάθεσή σας)

Τα cookies αυτά μας επιτρέπουν να εξατομικεύουμε και να προσφέρουμε το περιεχόμενο και τις λειτουργίες του www.anosiapharmacy.gr. Χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του www.anosiapharmacy.gr και της δικής σας εμπειρίας χρήστη.

Ενσωματωμένο περιεχόμενο από τρίτες υπηρεσίες:

Οι σελίδες του ιστοχώρου μας μπορεί να περιλαμβάνουν ενσωματωμένο περιεχόμενο που προέρχεται από τρίτες υπηρεσίες, λ.χ. βίντεο από το YouTube ή το Vimeo, χάρτες από το Google Maps ή κουμπιά διαμοιρασμού σε υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης. Το περιεχόμενο που προέρχεται από αυτούς τους ιστοχώρους συμπεριφέρεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, όπως εάν είχατε επισκεφθεί αυτό τον τρίτο ιστοχώρο. Οι ιστοχώροι αυτοί μπορεί να συλλέγουν δεδομένα για εσάς, να χρησιμοποιούν cookies, να ενσωματώνουν δικούς τους μηχανισμούς παρακολούθησης της κίνησης και της συμπεριφοράς σας με το εν λόγω ενσωματωμένο περιεχόμενο.

Πληροφορίες που μοιραζόμαστε με τρίτους:

Προκειμένου να σου προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, λαμβάνουμε με τη σειρά μας υπηρεσίες από εταιρείες που βρίσκονται στην Ε.Ε. και τις ΗΠΑ. Για παράδειγμα, δύναται να χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε καλύτερα πως οι χρήστες μας χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας και χρησιμοποιούμε δίκτυα δεδομένων τρίτων για να διασυνδέσουμε τις υποδομές μας με το internet.

Κατά την επιλογή των cookies, ενδέχεται να τοποθετηθούν απευθείας από εμάς ή από κάποιον συνεργάτη μας. Όταν επιτρέπετε να τοποθετηθούν cookies τρίτων μερών στη συσκευή σας, οι συνεργάτες μας θα μπορούν επίσης να έχουν πρόσβαση σε  πληροφορίες που περιέχουν  (όπως, για παράδειγμα, στα στατιστικά στοιχεία των περιηγήσεών σας όταν επιτρέπετε cookies ανάλυσης τρίτων μερών) σύμφωνα με την επισήμανση προστασίας δεδομένων τη δική μας και αυτή των συνεργατών μας.

Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Για να μάθετε περισσότερα για την επεξεργασία και τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της εταιρείας μας, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στο www. anosiapharmacy.gr.

Υπεύθυνη αρχή για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα είναι η Αρχή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, τα στοιχεία επικοινωνίας της οποίας μπορείτε να βρείτε εδώ

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Cookies:

Το «Φαρμακείο Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος» ενδέχεται να τροποποιήσει την Πολιτική Cookies σε προσαρμογή με την εκάστοτε νομοθεσία και  για λόγους βελτιστοποίησης των λειτουργιών και υπηρεσιών της. Επικαιροποιημένες εκδόσεις της παρούσας, θα αναρτώνται στο www. anosiapharmacy.gr με ένδειξη ημερομηνίας, ώστε να προκύπτει ποια είναι η τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση.