ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ SOCIAL MEDIA

«link διαγωνισμού…»

 1. Η εταρεία «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ», η οποία εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, Αμφίσσης 21, Τ.Κ. 17 341 – Α.Φ.Μ: 045900962 – Δ.Ο.Υ.: Αγίου Δημητρίου., e-mail: info@anosiapharmacy.gr (η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια (η «Ενέργεια») στα πλαίσιο προβολής των προϊόντων της.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ενέργεια έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών ενώ εξαιρούνται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας. Για την συμμετοχή στην Ενέργεια δεν απαιτείται αγορά προϊόντων της Διοργανώτριας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβει κάποιος μέρος είναι να διαθέτει προσωπικό λογαριασμό στο Facebook ή/και στο Instagram.
 3. Η διάρκεια της Ενέργειας ορίζεται από ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ έως ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι για να συμμετάσχουν θα πρέπει να επισκεφθούν τη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook ή στο Instagram και να επιλέξουν τη σχετική ανάρτηση ώστε να δηλώσουν συμμετοχή. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να {{όροι διαγωνισμού}}.
 5. Οι συμμετέχοντες που θα ολοκληρώσουν όλα τα απαραίτητα βήματα θα λάβουν μέρος σε ηλεκτρονική κλήρωση για την ανάδειξη (ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ) νικητών, οι οποίοι θα κερδίσουν (ΔΩΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ). Ομοίως θα κληρωθούν και (ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΙΚΗΤΩΝ) επιλαχόντων, για την περίπτωση που οι νικητές αρνηθούν ή αδρανήσουν να αποδεχτούν το δώρο τους για οποιοδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των 10 εργάσιμων ημερών ή αν η συμμετοχή τους στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.
 6. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων.
 7. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της παραπάνω χρονικής διάρκειας της Ενέργειας (παράγραφος 3) και έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης στοιχείων ή συμμετοχών χωρίς συμμόρφωση στους παρόντες όρους.
 8. Η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ στο χώρο του φαρμακείου και η προσέλευση ενός αριθμού ενδιαφερομένων κατά τη διεξαγωγή του είναι ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένου χώρου.
 9. Τα ονόματα των νικητών θα ανακοινωθούν στην επίσημη ιστοσελίδα anosiapharmacy.gr και τη σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook και στο Instagram. Οι νικητές θα κληθούν να στείλουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, ηλικία – ώστε να προκύπτει ότι είναι ενήλικοι), ώστε να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου τους μέσω προσωπικού μηνύματος.
 10. Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα.
 11. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.
 12. Κάθε νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο και ηλικία) που έχει δηλώσει είναι αληθή και ακριβή. Τα δώρα θα αποσταλούν στον κάθε νικητή με ευθύνη και έξοδα της Διοργανώτριας, στη διεύθυνση που θα έχει δηλωθεί κατά την ηλεκτρονική επικοινωνία επιβεβαίωσης αποδοχής του δώρου μόνο εντός των ορίων της Ελληνικής Επικράτειας. Επιπλέον, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη, παντός είδους, προς οποιονδήποτε τυχερό ή τρίτο για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί ή/και ζημιά ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τη συμμετοχή του ή το δώρο, καθώς και για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της απονομής του δώρου κατά τους παρόντες όρους, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
 13. Σε περίπτωση που κάποιος εκ των νικητών που θα κληρωθούν κατά τα ανωτέρω δεν επικοινωνήσει κατά τον τρόπο και χρόνο που θα του έχει ζητηθεί μέσω της σχετικής ειδοποίησης (βλέπε παραπάνω), αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει το δώρο του για οποιονδήποτε λόγο για διάστημα μεγαλύτερο των 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της αποστολής του προσωπικού μηνύματος, ως άνω, ή τυχόν άλλου διαστήματος που θα του έχει επικοινωνηθεί ή αν η συμμετοχή του στην κλήρωση ακυρωθεί ή δεν είναι προσήκουσα, τότε αυτομάτως και οριστικά χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου και αυτό αποδίδεται με σειρά προτεραιότητας στους επιλαχόντες.
 14. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους.
 15. Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνσιμό παρέχουν ρητά τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση του διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με το διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη αναποζημίωτη εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς τη Διοργανώτρια όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας. Η συμμετοχή στην Ενέργεια συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα για καταχώρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε αρχείο που θα τηρείται με αυτά από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς της παρούσας Ενέργειας και για τις κατά τους όρους της παρούσας Ενέργειας προβλεπόμενες χρήσεις και επεξεργασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 όπως ισχύει. Τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται μέχρι τη λήξη της Ενέργειας. Μετά τη λήξη της Ενέργειας, την ανακήρυξη των νικητών και την παραλαβή του δώρου τους κατά τα οριζόμενα στους παρόντες αναλυτικούς όρους και την ολοκλήρωση της διενέργειας των ανακοινώσεων, δημοσιεύσεων αναφορικά με τα αποτελέσματα της κλήρωσης, τα σχετικά στοιχεία θα καταστρέφονται. Οι συμμετέχοντες έχουν τα δικαιώματα των άρθρων 11-13 του ν. 2472/1997.
 16. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.
 17. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του Δώρου. Η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί, ή/και ζημιά, ή/και οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί, σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο ή/και τη χρήση του Δώρου, καθώς επίσης δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση αποζημιώσεως και για οποιοδήποτε άλλο λόγο και αιτία. Μετά την εκπνοή της διάρκειας του διαγωνισμού και της απονομής του Δώρου κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται.
 18. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Η αποδοχή των Όρων του παρόντος Διαγωνισμού συνεπάγεται την παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση του Συμμετέχοντος έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.
 19. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 20. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των Όρων του Διαγωνισμού, αρχικών και συμπληρωματικών ή τροποποιητικών, επιφυλασσόμενης της Διοργανώτριας να συμπληρώσει ή τροποποιήσει τους όρους οποτεδήποτε.
 21. Όλοι οι όροι του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο https://www.anosiapharmacy.gr/giveaway-terms . Οι Συμμετέχοντες που επιθυμούν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού μπορούν να απευθύνονται στη Διοργανώτρια, στο τηλεφωνικό κέντρο 210 94 02 027.